sedayemodafean.org کرباسچی مدافعان حرم

توهین به مدافعان حرم یا انتقاد سازنده از سیاستهای نظامی

سوالی که بسیاری از منتقدین و کارشناسان امور سیاسی و نظامی پس از صحبتهای شهردار سابق تهران بازگو کردند این بود که آیا مطرح کردن این صحبتها به این شکل زیر سوال بردن نتنها حضور نظامی کشورمان در سوریه و مهمتر از آن رشادت ها و از خود گذشتگی های مدافعان حرم نیست? آیا کرباسچی با ذکر نیاز به راه حل دیپلماتیک به جای کمک نظامی دستاوردهای مدافعان حرم در سوریه را نادیده گرفت؟

بیشتر بخوانید