sedayemodafean.org جایگاه ایثارگران در وزارت ورزش

از جایگاه ایثارگران در وزارت ورزش بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی می‌شود

نهادهای مسئول و دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت و اجرای قوانین خاص برای ایثارگران هستند. جامعه ایثارگر باید در عرصه‌های خدمتی و مدیریتی کشور حضور چشمگیر داشته باشند اما در وزارت ورزش این اتفاق نمی‌افتد. ایثارگران به دنبال پست و مقام نیستند. جایگاه آن‌ها در جامعه تدوین شده است اما در بدنه این وزارتخانه به کار گرفته نمی‌شوند.

بیشتر بخوانید