sedayemodafean.org فتح خرمشهر

خرمشهر آزاد شد اما فاتحان خرمشهر همچنان در مضیقه اند

به بهانه فرا رسیدن روز آزادی خرمشهر با ایشان تماس گرفتیم تا بتوانیم به نوعی درد و دل او را به شما خوانندگان عزیز منتقل کنیم. او که بخوبی روز فتح خرمشهر و جشن و سرور رزمندگان در مسجد جامع خرمشهر را به یاد داشت خاطرات زیادی از آن روزها و همچنین عملیات بیت المقدس داشت. او نیز از همان درد قدیمی مینالید.

بیشتر بخوانید