sedayemodafean.org یگان صابرین

کلمه گردان تکاور در سازمان رزم سپاه چه معنایی میدهد؟

از آنجایی که مقر اصلی یگان صابرین در تهران میباشد و سایرین استان ها دارای یگان صابرین نیستند تدابیری دیده شده است تا یگان یا گردان هایی معادل با یگان صابرین داشته باشند.

صدای مدافعان – در استان کرمانشاه ما دارای یگان صابرین به آن صورتی که در تهران مستقر است نداریم اما بر اساس چارتی که در نظر گرفته شده است تیپ تکاور پیاده انصار الرسول زیر نظر لشکر۲۹ عملیاتی سپاه نبی اکرم کرمانشاه معادل یگان صابرین در کرمانشاه محسوب میشود.

هرچند این گردان ها ، یگان ها و تیپ های تکاور-پیاده مستقل در استان ها معادل صابرین در آن استان هستند اما یک پله از صابرین در رده پایین تری قرار میگیرند تا در مواقع ضروری فرماندهی آنان توسط یگان صابرین مقدور باشد.

از طرفی در شرایط عادی این نیروهای تکاور-پیاده در استان های مدنظر توسط لشکرهای عملیاتی و سپاه همان استان فرماندهی میشوند اما در شرایط بحرانی فرماندهی کل نیروهای تکاور سطح سپاه بر عهده یگان صابرین نیروی زمینی سپاه می‌افتد.

نظر خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.